روز پدر مبارک

پدرم به یمن لطف تو بختم بلند خواهد شد / سرم به خاک رهت ارجمند خواهد شد
 
لبی که زمزمه درد میکند شب و روز / به یمن روزی تو پر نوشخند خواهد شد
 
روزت مبارک پدر

 

/ 0 نظر / 8 بازدید