دقت کردین؟؟؟!!

دقت کردی که یه پسر وقتی میخواد یک گونی برنج

10کیلوای را بلند کنه میخواد جونش در بیاد

ولی دوست ختره 65 کیلوایش

را به راحتی بلند میکنه

/ 2 نظر / 7 بازدید
مهدی

مکنه؟ خاک تو سرت با این تایپت خخخخخخ

مهدی

مکنه؟ خاک تو سرت با این تایپت خخخخخخ